1017773

Mô hình hồi sức cấp cứu kết nối máy tính bảng

Hãng sản xuất: 3B – Đức Xuất xứ: Đức

Chi tiết sản phẩm

Ép tim:

Nếu có ít hơn 30 lần ép cho mỗi chu kỳ, phần còn lại sẽ được phân bổ 0

điểm. Nếu có hơn 30 lần ép cho mỗi chu kỳ, các cơn ép thêm

sẽ không được đánh giá.

  Màu xanh
  mm %
Giới hạn trên >=50 >=83
Giới hạn dưới

 

Tần số ép tim:

Nếu ít hơn 30 lần ép cho mỗi chu kỳ được thực hiện, chỉ có những ép hoàn thành sẽ được tính. Nếu hơn 30 các nén trên mỗi chu kỳ được thực hiện, các ép bổ sung sẽ không được đánh giá. Các giá trị BPM chỉ có thể được hiển thị sau 2 lần ép đầu tiên; nếu không 0 sẽ được hiển thị. Tần số ép trung bình được cho cho tất cả các nén

thực hiện.

  Dưới màu vàng Màu xanh Trên hơn màu vàng
  BPM BPM BPM
Giới hạn trên >=85 >=95 >105
Giới hạn dưới <95 <=105 <115

Hà hơi thổi ngạt:

Nếu ít hơn 2 hà hơi thổi ngạt cho mỗi chu kỳ được thực hiện, phần còn lại sẽ được phân bổ 0 điểm. Nếu có hơn 2 hà hơi thổi ngạt cho mỗi chu kỳ, sự thông gió bổ sung sẽ không được đánh giá

  Dưới  màu cam Trên  màu vàng Màu xanh Trên màu vàng Trên màu cam
  ml/s in % ml/s in % ml/s in % ml/s in % ml/s in %
Giới hạn trên >=360 >=45 >=384 >=48 >=464 >=58 >608 >76 >=624 >=78
Giới hạn dưới <384 <48 <464 <58

 

<=608 <=76 <624 <78 <664 <83
© 2018 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.